destacat
Medicorasse Oficina Virtual Oficina Virtual

Informació al Client

Nota Legal

En compliment del que disposa la Llei 34/2002, de 11 de juliol, de serveis de la societat de la informació i de comerç electrònic, MEDICORASSE CORREDURÍA DE SEGUROS DEL CMB SAU us informa que és una corredoria d’assegurances d’àmbit nacional, amb CIF A-59498200 i domicili al Passeig de la Bonanova núm. 47 de Barcelona. Consta inscrita a la Dirección General de Seguros y Fondo de Pensiones amb la clau J-928 i disposa de la pertinent pòlissa de responsabilitat civil i capacitat financera d’acord amb la Llei 26/2006, de 26 de juliol, de mediació d’assegurances i reassegurances privades.

La informació i els serveis que presta MEDICORASSE CORREDURÍA DE SEGUROS DEL CMB SAU son accessibles des del portal www.medicorasse.es, essent la Corredoria la propietària d’aquest domini, des del que podreu, telemàticament, informar-vos dels productes oferts per la Corredoria, declarar un sinistre, realitzar consultes, suggeriments, queixes o reclamacions a través del Servei d’Atenció al Client (SAC), exercitar els vostres drets en relació a la protecció de dades personals així com realitzar altres gestions que puguin ser del vostre interès.

Així mateix, us informem que, en tota l'operativa del Portal se ha prestat especial atenció al tractament de les vostres dades personals, que ens haureu de facilitar en alguns dels processos que endegueu, amb l’objectiu de preservar la seva privacitat i confidencialitat, en el ben entès que els nostres sistemes informàtics compten amb els nivells de seguretat adequats.

 

Accés dels usuaris a la pàgina web

La pàgina web de MEDICORASSE pot ser visitada lliurement pels usuaris a excepció d'aquells llocs que puguin restar restringits o siguin de subscripció.

L'usuari es compromet a la utilització del Portal de conformitat amb la Llei espanyola, amb el present Avís Legal, amb les Condicions Particulars de certs Serveis i amb la resta d'avisos, reglaments d'ús i instruccions que s'hagin posat en el seu coneixement, així com amb la moral i els bons costums generalment acceptats i amb l'ordre públic.

 

Propietat Intel·lectual i Industrial

El contingut d'aquest lloc web està subjecte a allò que es disposa a la normativa vigent espanyola reguladora de la Propietat Intel·lectual.

Tots els continguts, marques, dissenys, logos, icones, software, noms comercials, noms de domini, i qualsevol altres signes o elements susceptibles de protecció per drets de propietat intel·lectual i industrial, que formen part del Portal, són propietat de  MEDICORASSE o, en tot cas, de tercers que han autoritzat degudament la seva inclusió en aquest Portal i que figuren com autors o titulars d’algun dret.

En cap cas s'entendrà que es concedeix llicència alguna o s’efectua renuncia, transmissió, cessió total o parcial de drets, ni es confereix cap dret, i en especial, d'explotació, reproducció, distribució, transformació o comunicació pública sobre els continguts del Portal sense la prèvia autorització expressa i per escrit de MEDICORASSE.

L'ús indegut del contingut d'aquest lloc web podrà ser considerat una infracció de les normes reguladores del copyright.


Responsabilitat de la Corredoria

Aquest Portal té com objectiu principal informar als usuaris dels productes i serveis que ofereix la Corredoria, i per això els continguts del mateix són de caràcter informatiu i purament orientatius. La informació continguda s’ha preparat en base a les dades subministrades per les companyies asseguradores, per tant no es pot garantir que el Portal no contingui errades d’origen, malgrat això la Corredoria ha esmerçat tots els seu esforços per vetllar per la seva veracitat i actualització. No obstant, MEDICORASSE no es responsabilitza dels errors continguts, dels danys o perjudicis derivats del seu ús, ni de l'exactitud o actualització dels continguts, ni per l' interpretació o per l'ús que pugui fer-se de qualsevol d'ells.

MEDICORASSE declina qualsevol responsabilitat respecte de la informació que es trobi fora d'aquesta pàgina o del seu control i/o de la que no sigui autor, no sent responsable, en particular, de l'actualització, correcció i/o exactitud dels continguts als quals tingui accés el visitant a través d'aquesta pàgina web, així com de la seva legalitat i/o idoneïtat.

MEDICORASSE no es fa responsable de cap tipus de dany directament o indirecta relacionat amb l'ús i/o contingut dels enllaços, que pugui incloure en aquesta pàgina. La inclusió d'un enllaç en el Portal no pot mai considerar-se com una recomanació; la decisió d'utilitzar l'enllaç queda subjecta a la voluntat dels usuaris d’accedir-hi.

MEDICORASSE es reserva el dret a modificar, actualitzar o suprimir qualsevol dels continguts del web sense prèvia notificació.

Així mateix, MEDICORASSE no es responsabilitza dels danys i perjudicis ocasionats en el sistema dels usuaris del lloc web, en no poder garantir la inexistència de virus o altres elements lesius en els seus continguts.

 

Protecció de dades personals

De conformitat amb el que disposa la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, us informem que les dades personals, recavades mitjançant el Portal així com aquelles altres dades facilitades per l'Usuari i recollides a conseqüència de la relació que s'estableixi, seran inclosos en un fitxer de dades de caràcter personal responsabilitat de MEDICORASSE CORREDURIA DE SEGUROS DEL CMB SAU amb la finalitat de poder donar compliment a les finalitats pròpies de la Corredoria. 

El tractament de les dades té per finalitat remetre-us informació sobre els bens i serveis que puguin ser del vostre interès, ampliar i millorar els nostres serveis, adequant les nostres ofertes a les vostres preferències o necessitats, permetre-us una navegació personalitzada, dissenyar nous productes i poder adreçar-vos qüestionaris per mitjans electrònics, la resposta dels quals és totalment voluntària, a excepció d’aquells en que la seva resposta sigui obligada així com  per adreçar-vos informació comercial, per mitjans escrits i electrònics, sobre altres productes d’assegurança mediats per la Corredoria.

Per mitjà de l’acceptació de les presents Condicions, l’Usuari consenteix expressament la comunicació de les seves dades personals a les companyies asseguradores que col·laboren amb MEDICORASSE únicament amb la finalitat de poder complir amb les finalitats anteriorment descrites.
Les dades personals recavades i facilitades per l’Usuari gaudiran de la protecció adequada, aplicant-les-hi les mesures de seguretat que, de conformitat amb el Reial Decret 1720/2007, de 21 de desembre, pel que s’aprova el Reglament que desenvolupa la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, els hi siguin d’aplicació.

Per mitjà de l’acceptació de les presents Condicions, l’Usuari garanteix que les dades i informacions que faciliti son les seves pròpies; en cas contrari, l’Usuari garanteix que disposa del consentiment exprés dels seus titulars per a facilitar-les a MEDICORASSE, amb l’objectiu de que puguin incorporar-se als fitxers de la Corredoria en les condicions i les finalitats establertes en les presents Condicions .

MEDICORASSE, en tant que responsable del fitxer, garanteix l’exercici dels drets d’accés, rectificació, oposició i cancel·lació de les dades aportades, mitjançant comunicació escrita dirigida a MEDICORASSE CORREDURIA DE SEGUROS DEL CMB SAU, Passeig de la  Bonanova 47 08017 de Barcelona, o bé adreçant un correu electrònic a , (ref. “tractament de dades”), adjuntant una còpia del DNI ambdós casos.

 

Jurisdicció i Llei Aplicable

Per a la resolució de qualsevol litigi o controvèrsia que pugui sorgir entre la Corredoria i l’Usuari sobre la interpretació o l' aplicació d'aquestes Condicions o, en general, relacionada de manera directa o indirecta amb la utilització dels serveis d'aquest Portal s’aplicarà la Llei Espanyola i es resoldrà davant dels Jutjats i Tribunals de la Ciutat de Barcelona.

Prèviament, la Corredoria i l’Usuari s’obliguen a negociar de bona fe per a resoldre el litigi i controvèrsia en el termini d’un mes, a comptar des de la data en que una de les parts notifiqui per escrit a l’altre la seva pretensió, potencialment objecte de litigi.

 

Comunicacions

Per a qualsevol comunicació entre la Corredoria i l’usuari haurà de dirigir-se al domicili de  MEDICORASSE, mitjançant qualsevol mitjà de comunicació (correu postal, telèfon, fax o adreça electrònica), Passeig Bonanova 47 08017 Barcelona, tel. 93 567 88 70, fax 93 567 88 71 o per mail . Les comunicacions de la Corredoria a l’Usuari es realitzaran mitjançant les dades que ell mateix hagi comunicat.

 

Prevenció del blanqueig de capitals i del finançament del terrorisme

La prevenció del blanqueig de capitals i del finançament del terrorisme té com a finalitat prevenir i impedir la utilització del sistema financer i d’altres sectors de l’activitat econòmica per blanquejar els capitals procedents de qualsevol tipus de participació en la comissió d’un delicte.

A Espanya, la vigilància i el control dels riscos relacionats amb el blanqueig de capitals i el finançament del terrorisme correspon al Servei Executiu de la Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias (SEPBLAC). Des de un punt de vista normatiu, aquesta matèria és regula per la Llei 10/2010, de 28 d’abril, de prevenció del blanqueig de capitals i del finançament del terrorisme, pel Reial Decret 304/2014, de 5 de maig, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei 19/1993, de 28 de desembre, i per la Llei 10/2010, de 28 d'abril, de bloqueig del finançament del terrorisme.

Medicorasse compleix amb la normativa vigent en la seva operativa financera d’acord amb les millors pràctiques i estableix, entre d’altres, una política d’acceptació de clients, mesures preventives d’examen i control d’operacions, mesures de deguda diligència d’identificació dels clients i coneixement de l’activitat econòmica i programes de formació per als empleats.

Medicorasse té constituït un Òrgan de Control Intern, format per representants qualificats de les principals àrees de negoci les funcions fonamentals del qual són determinar la política de Medicorasse en la matèria, promoure el desenvolupament i implantació dels procediments de prevenció del blanqueig de capitals i del finançament del terrorisme i analitzar i comunicar al Servei Executiu de la Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias (SEPBLAC) les operacions sospitoses d’acord amb el previst en la legislació vigent.

 

MED