Avís Legal

 

Propietat Intel·lectual

En compliment del que disposa la Llei 34/2002, de 11 de juliol, de serveis de la societat de la informació i de comerç electrònic, us informem que el domini www.med.es, es propietat del Col·legi de Metges de Barcelona (COMB), Corporació professional de dret públic, amb domicili a Passeig Bonanova, 47, 08017 Barcelona, amb NIF Q 0866001A, inscrits els seus Estatuts en el Registre de Col·legis Professionals de la Generalitat de Catalunya amb el núm. 201, i aprovats per Resolució del Departament de Justícia de 9 de desembre de 2008 (DOGC de 22.12.2008), www.comb.cat.

El COMB ofereix als usuaris l'accés al portal www.med.es, a través del qual podran obtenir informació sobre els SERVEIS MED i els diversos productes que ofereixen el grup d'empreses (GRUP MED) creades pel propi Col·legi, amb l'ànim d'oferir serveis als metges col·legiats i clients. Aquestes empreses es troben situades a Passeig de la Bonanova 47 08017 Barcelona i formen part del holding GRUP MED CORPORATIU SAU, entitat mercantil amb CIF A-58489758.

Les empreses que ofereixen serveis son les següents: en l'àmbit financer i d'inversió (MEDONE SERVEIS SLU, MED SECCIÓ ADMINISTRATIVA SLU, MEDPATRIMONIA INVEST SLU ), en el sector assegurador (MEDICORASSE CORREDURIA DE SEGUROS DEL COL·LEGI DE METGES DE BARCELONA SAU), de turisme i oci (MEDIVIATGES SAU), de compravenda de vehicles i distribució de material mèdic (MEDISERVEIS I CONSUM SLU), de serveis d'assessorament fiscal, comptable, laboral i jurídic (MEDICONSULTING SAU), d'assessorament i protecció social (MEDINANKEIA SLU), així com de serveis tecnològics (MEDITECNOLOGIA SAU).

Les dades identificatives de cadascuna de les empreses, la informació i els serveis que presten son accessibles des del portal www.med.es, des del que podreu, informar-vos dels productes i serveis que ofereixen així com realitzar gestions i consultes que puguin ser del vostre interès.

Per a la utilització d'alguns serveis es requerirà un registre previ de l'usuari com a tal al portal. L'usuari quedarà sotmès a les condicions específiques establertes per a cada servei o producte com, per exemple, el pagament d'un preu.

MEDICORASSE CORREDURIA DE SEGUROS DEL COL·LEGI DE METGES DE BARCELONA SAU te un domini propi i, en conseqüència, disposa del seu propi Avís Legal, que l'usuari haurà de conèixer i acceptar. Us informem, tanmateix, que les empreses que estan dotades d'un Servei d'Atenció al Client (SAC), hi trobareu el Reglament que regula el Servei així com els formularis de sol·licitud.

Així mateix, us informem que, en tota l'operativa del Portal se ha prestat especial atenció al tractament de les vostres dades personals, que ens haureu de facilitar en alguns dels processos que endegueu, amb l'objectiu de preservar la seva privacitat i confidencialitat, en el ben entès que els nostres sistemes informàtics compten amb els nivells de seguretat adequats segons la tipologia de les dades tractades.

 

Accés dels usuaris al lloc web

La pàgina web pot ser visitada lliurement pels usuaris a excepció d'aquells llocs que puguin restar restringits o siguin de subscripció.

L'usuari és conscient, i accepta voluntàriament, que l'ús del portal té lloc, en tot cas, sota la seva responsabilitat única i exclusiva.

L'usuari ha de respondre dels danys i perjudicis de tota mena que el Web pugui patir com a conseqüència de l'incompliment de qualssevol obligacions a què queda sotmès per virtut d'aquestes condicions d'ús, o de la llei en relació amb la utilització del portal.

L'usuari es compromet a accedir al portal i utilitzar-lo de conformitat amb la llei, les condicions d'ús, amb les Condicions Particulars de certs Serveis i amb la resta d'avisos, reglaments d'ús i instruccions que s'hagin posat en el seu coneixement, així com amb la moral i els bons costums generalment acceptats i amb l'ordre públic. Així mateix, l'usuari s'obliga a no utilitzar el portal amb finalitats il·lícites o il·legals, lesives de drets de tercers, o que de qualssevol formes puguin danyar o inutilitzar el portal o els drets de tercers.

 

Propietat Intel·lectual i Industrial

El contingut d'aquest lloc web està subjecte a allò que es disposa a la normativa vigent espanyola reguladora de la Propietat Intel·lectual.

Tots els continguts, marques, dissenys, logos, icones, software, noms comercials, noms de domini, i qualsevol altres signes o elements susceptibles de protecció per drets de propietat intel·lectual i industrial, que formen part del Portal són propietat del COMB, de les empreses del GRUP MED o, en tot cas, de tercers que han autoritzat degudament la seva inclusió en aquest Portal i que figuren com autors o titulars d’algun dret.

En cap cas s'entendrà que es concedeix llicència alguna o s’efectua renuncia, transmissió, cessió total o parcial de drets, ni es confereix cap dret, i en especial, d'explotació, reproducció, distribució, transformació o comunicació pública sobre els continguts del Portal sense la prèvia autorització expressa i per escrit del seu propietari.

L'ús indegut del contingut d'aquest lloc web podrà ser considerat una infracció de les normes reguladores del copyright.

 

Limitació de Responsabilitat

Aquest Portal té com objectiu principal informar als usuaris dels productes i serveis que ofereixen les distintes empreses del GRUP MED i, per això, els continguts del mateix són de caràcter informatiu i purament orientatius, no tenint, en cap cas, caràcter d'assessorament.

Tot i haver esmerçat tots els esforços per vetllar perquè la informació continguda en el portal sigui veraç i estigui actualitzada, GRUP MED no es responsabilitza dels errors que puguin existir, dels danys o perjudicis derivats del seu ús, ni de l'exactitud o actualització dels continguts, ni per l' interpretació o per l'ús que pugui fer-se de qualsevol d'ells.

GRUP MED declina qualsevol responsabilitat respecte de la informació que es trobi fora d'aquesta pàgina o del seu control i/o de la que no sigui autor, no sent responsable, en particular, de l'actualització, correcció i/o exactitud dels continguts als quals tingui accés el visitant a través d'aquesta pàgina web, així com de la seva legalitat i/o idoneïtat.

GRUP MED no es responsabilitza de cap tipus de dany directament o indirecta relacionat amb l'ús i/o contingut dels enllaços, que pugui incloure en aquesta pàgina. La inclusió d'un enllaç en el Portal no pot mai considerar-se com una recomanació; la decisió d'utilitzar l'enllaç queda subjecta a la voluntat dels usuaris d'accedir-hi.

GRUP MED es reserva el dret a modificar, actualitzar o suprimir qualsevol dels continguts del web sense prèvia notificació.

Així mateix, GRUP MED no es responsabilitza dels danys i perjudicis ocasionats en el sistema dels usuaris del lloc web, en no poder garantir la inexistència de virus o altres elements lesius en els seus continguts.

 

Protecció de dades personals

De conformitat amb el que disposa la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, i la resta de normativa aplicable en la matèria, us informem que les dades personals recavades així com aquelles altres dades facilitades per l'Usuari i recollides a conseqüència de la relació que s'estableixi, seran inclosos en un fitxer de dades de caràcter personal responsabilitat de les empreses a les que accediu i comuniqueu les vostres dades i amb la finalitat de poder donar compliment a la vostra sol·licitud. En cadascuna de les empreses que disposen d'un formulari de dades i de contacte, s'indicarà qui és la empresa responsable del fitxer de dades, la finalitat amb les que es recullen i com podeu exercir els vostres legítims drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició.

Les dades personals recavades i facilitades per l'Usuari gaudiran de la protecció adequada, aplicant-les-hi les mesures de seguretat que, de conformitat amb el Reial Decret 1720/2007, de 21 de desembre, pel que s'aprova el Reglament que desenvolupa la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, els hi siguin d'aplicació.

Per mitjà de l'acceptació de les presents Condicions, l'Usuari garanteix que les dades i informacions que faciliti son les seves pròpies; en cas contrari, l'Usuari garanteix que disposa del consentiment exprés dels seus titulars per a facilitar-les, amb l'objectiu de que puguin incorporar-se als fitxers de l'empresa que, en cada cas, procedeixi i, en les condicions i les finalitats establertes en les presents Condicions .

L'empresa que, en cada cas, sigui responsable del fitxer de dades, garanteix l'exercici dels drets d'accés, rectificació, oposició i cancel·lació de les dades aportades, que podreu exercitar dirigint un escrit a l'empresa de que es tracti, al Passeig Bonanova 47 08017 Barcelona, o be adreçant un correu electrònic a l'empresa a la que hàgiu comunicat les vostres dades personals.

 

Jurisdicció i Llei Aplicable

Per a la resolució de qualsevol litigi o controvèrsia que pugui sorgir sobre la interpretació o l' aplicació d'aquestes Condicions o, en general, relacionada de manera directa o indirecta amb la utilització dels serveis d'aquest Portal s'aplicarà la Llei Espanyola i es resoldrà davant dels Jutjats i Tribunals de la Ciutat de Barcelona.

Prèviament, l'empresa i l'usuari s'obliguen a negociar de bona fe per a resoldre el litigi i controvèrsia en el termini d'un mes, a comptar des de la data en que una de les parts notifiqui per escrit a l'altre la seva pretensió, potencialment objecte de litigi.

 
MED