Avis Legal del Grup Med

Informació general

Els termes i condicions que més endavant s’indiquen regulen l’accés i el ús de cadascuna de les pàgines web localitzables sota els dominis www.med.es i www.med.cat, i els seus respectius subdominis que són propietat del Col·legi de Metges de Barcelona (CoMB), corporació professional de dret públic, amb domicili a Passeig Bonanova, 47, 08017 Barcelona, amb NIF Q 0866001A, inscrits els seus Estatuts en el Registre de Col·legis Professionals de la Generalitat de Catalunya amb el núm. 201, i aprovats per Resolució del Departament de Justícia de 9 de desembre de 2008 (DOGC de 22.12.2008)

El CoMB ofereix als usuaris l'accés al portal  web del qual podran obtenir informació sobre els serveis i els productes que ofereixen el grup d'empreses (Grup Med) creades pel propi CoMB. Aquestes empreses es troben situades a Passeig de la Bonanova 47, 08017 de Barcelona i son dependents de la societat capçalera del Grup Med, la societat GRUP MED CORPORATIU SAU, entitat mercantil amb CIF A-58489758.

El Grup Med està integrat per les següents empreses amb la finalitat de prestar els serveis que s’indiquen a continuació i que estan identificades al portal web de forma individualitzada:

  1. La societat capçalera del grup, GRUP MED CORPORATIU, S.A.U., que ofereix informació general i accés a totes les altres pàgines web de les societats del grup, a través dels dominis www.med.es i www.med.cat
  2. en el sector d’assegurances, MEDICORASSE CORREDURIA DE SEGUROS DEL  CMB SAU; a través dels dominis medicorasse.med.es i .cat .
  3. en  l‘àmbit de serveis financers i bancaris, MEDONE SERVEIS SLU, a través dels subdominis med1.med.es i .cat ;
  4. en l’àmbit  de serveis  de banca privada i patrimonial MEDIPATRIMONIA INVEST SLU, a través dels subdominis medpatrimonia.med.es i .cat  ;
  5. en l’assessorament fiscal, laboral, comptable i jurídic, MEDICONSULTING SAU, a través dels subdominis mediconsulting.med.es i .cat;
  6. en l’àmbit de consultoria i protecció social per a organitzacions, MEDINANKEIA, SLU, a través dels subdominis medinankeia.med.es  i .cat ;
  7. en l’àmbit de la innovació i serveis de base tecnològica, MEDITECNOLOGIA, SAU, a través dels subdominis meditecnologia.med.es i .cat;
  8. en la comercialització i l’organització de viatges, MEDIVIATGES SAU, a través dels subdominis mediviatges.med.es  i .cat;
  9. en la gestió de l’aparcament Dr. Roig i Raventós, INMOMEDIC09, SLU, a través dels subdominis immomedic.med.es i .cat;
  10. en l’àmbit del màrqueting i campanyes promocionals, el servei MEDIDIRECTE, que és prestat per la companyia GRUP MED CORPORATIU, SAU, a través dels subdominis medidirecte.med.es i .cat.

 

En compliment de que disposa la Llei 34/2002 de Serveis de la Societat de la Informació, les dades identificatives de cadascuna de les empreses del Grup Med, es troben dins de les pàgines corresponents a cada empresa, des de les que podreu, informar-vos dels productes i serveis que ofereixen així com, en el seu cas, realitzar gestions i consultes que puguin ser de l’interès del usuari.

Accés dels usuaris al portal web i normes d'ús

L'accés al portal web i la utilització dels seus continguts i serveis implica l'adhesió plena i sense reserves al present Avís Legal, que s'exposa en la versió publicada en el moment que l'usuari accedeixi al mateix. Per a la utilització d'alguns continguts i serveis es requerirà un registre previ de l'usuari com a tal al portal web. L'usuari quedarà sotmès a més  a les condicions particulars que s'estableixin.

La darrera versió de l'Avís Legal podrà ser consultada sempre que es desitgi en en aquest enllaç. Si l'usuari decideix no acceptar les condicions establertes en aquest Avís Legal, haurà d'abstenir-se d'accedir al portal web i/o utilitzar els continguts i/o serveis disponibles en el portal web.

L'usuari és conscient, i accepta voluntàriament, que l'ús del portal web, en tot cas, és sota la seva única i exclusiva responsabilitat.

L'usuari es compromet a accedir al portal web i utilitzar-lo de conformitat amb la llei, els termes i condicions establerts en aquest AvÍs Legal, amb les condicions particulars que si escau s'estableixin,  i amb la resta d'avisos, reglaments d'ús i instruccions que s'hagin posat en el seu coneixement, així com d'acord amb la moral i els bons costums generalment acceptats o amb l'ordre públic establert. Així mateix, l'usuari s'obliga a no utilitzar el portal web amb finalitats il·lícites o il·legals, lesives de drets de tercers, o que de qualsevol forma puguin danyar o inutilitzar el portal web.

L'usuari ha de respondre dels danys i perjudicis de tota mena que el portal web pugui patir com a conseqüència de l'incompliment les seves obligacions.

Continguts i serveis aliens al portal web

El portal web del CoMB posa a disposició dels usuaris dispositius tècnics d'enllaç, que els permeten accedir a pàgines web pertanyents o gestionades per tercers.

La instal·lació d'aquests enllaços té com a únic objecte facilitar als usuaris l'accés a la informació, continguts i productes oferts per tercers.

L'establiment dels enllaços no implica ni el control previ, ni l'aprovació ni la vigilància dels continguts per part del CoMB ni de les empreses del Grup Med, així com tampoc cap mena de responsabilitat pel contingut i operativitat de les pàgines web, ni dels processos de contractació i de pagament que puguin tenir establertes aquelles pàgines.  En cap cas des d'aquest portal web es té accés ni es fa tractament de qualsevol dada personal que els clients puguin facilitar en entrar en aquells enllaços amb d'altres webs alienes.

Propietat intel·lectual i industrial

El contingut d'aquest portal web està subjecte a allò que es disposa a la normativa vigent reguladora de la Propietat Intel·lectual i la Propietat Industrial.

Tots els continguts, marques, dissenys, logos, icones, software, noms comercials, noms de domini, subdominis, i qualsevol altres signes o elements susceptibles de protecció per drets de propietat intel·lectual i industrial, que formen part del Lloc Web són propietat del CoMB, de les empreses del Grup Med o, en tot cas, de tercers que han autoritzat degudament la seva inclusió en aquest portal web.

En cap cas s'entendrà que es concedeix a favor de l'usuari cap mena de llicència o que es confereix cap dret de propietat intel·lectual o industrial sobre els continguts serveis o elements que s'incorporen al portal web, i en especial, d'explotació, reproducció, distribució, transformació o comunicació pública, o altres drets de naturalesa similar.

L'ús indegut del contingut d'aquest portal web podrà ser considerat una infracció de les normes reguladores del copyright.

Limitació de responsabilitats

El portal web té com objectiu principal informar als usuaris dels productes i serveis que ofereixen les diferents empreses del Grup Med i, per això, els continguts del mateix són de caràcter informatiu i purament orientatius, no tenint, en cap cas, caràcter d'assessorament ni  contractual, llevat que es digui expressament.

Tot i haver esmerçat tots els esforços per vetllar perquè la informació continguda en el portal web sigui veraç i estigui actualitzada, el CoMB i les empreses del Grup Med no es responsabilitzen dels errors que puguin existir, o dels danys o perjudicis derivats del seu ús, ni de l'exactitud o actualització dels continguts, ni per l' interpretació o per l'ús que pugui fer-se de qualsevol d'ells.

El CoMB i les empreses del Grup Med declinen qualsevol responsabilitat respecte de la informació que es trobi fora d'aquest portal web, no sent responsables, en particular, de l'actualització, correcció i/o exactitud dels continguts als quals tingui accés l'usuari a través d'aquest portal web.

El CoMB i les empreses del Grup Med no es responsabilitzen de cap tipus de dany directament o indirecta relacionat amb l'ús i/o contingut dels enllaços, que pugui incloure en aquesta pàgina. La inclusió d'un enllaç en el portal web no pot mai considerar-se com una recomanació, i la decisió d'accedir a l'enllaç queda subjecta a la voluntat dels usuaris.

El CoMB i les empreses del Grup Med es reserven el dret a modificar, actualitzar o suprimir qualsevol dels continguts del portal web sense prèvia comunicació.

Així mateix, el CoMB i les empreses del Grup Med no es responsabilitzen dels danys i perjudicis ocasionats en el sistema dels usuaris del portal web, en no poder garantir la inexistència de virus o altres elements lesius en els seus continguts.

Protecció de dades personals

Cada empresa facilitarà en la seva pàgina la informació corresponent en matèria de protecció i tractament de dades de caràcter personal, de conformitat amb el que disposa el Reglament UE 2016/679 (RGPD) i la resta de normativa aplicable.

Informació sobre cookies

El portal web pot utilitzar cookies, petits fitxers de text amb informació sobre la seva navegació, quin principal objectiu es millorar la experiència de l'usuari a la web.

Una finestra emergent (pop up) es desplegarà en el moment del seu primer accés al portal, informant de l'ús de cookies, i facilitant a l'usuari l'accés al text informatiu sobre la política sobre cookies i la possibilitat de desinstalar-les, que serà permanentment visible i accessible en la web en una barra d'avisos i comunicacions que estarà situada en el mateix nivell que el present Avis Legal.

Jurisdicció i llei aplicable

Per a la resolució de qualsevol litigi o controvèrsia que pugui sorgir sobre la interpretació o l'aplicació d'aquest Avis Legal o, en general, relacionada de manera directa o indirecta amb la utilització dels serveis d'aquest portal web s'aplicarà la legislació Espanyola i es resoldrà davant dels Jutjats i Tribunals de la Ciutat de Barcelona.

Prèviament, l'empresa i l'usuari s'obliguen a negociar de bona fe per a resoldre el litigi i controvèrsia en el termini d'un mes, a comptar des de la data en que una de les parts notifiqui per escrit a l'altre la seva pretensió, potencialment objecte de litigi.

 

Informa't
ara gratuïtament i sense cap compromís

GRUP MED CORPORATIU, S.A.U; NIF A-58489758; domicili social: Passeig de la Bonanova, 47, Barcelona 08017; Inscrita al Registre Mercantil de Barcelona, Volum 22350, foli 1, inscripció 8ª d'adaptació, Full nº B-36.488