destacat
Medicorasse Oficina Virtual Oficina Virtual

Informació al Client

Nota Legal

MEDICORASSE CORREDURÍA DE SEGUROS DEL COL·LEGI DE METGES DE BARCELONA SAU (en endavant MEDICORASSE) us informa que és una corredoria d’assegurances d’àmbit nacional, amb CIF A-59498200 i domicili al Passeig de la Bonanova núm. 47 de Barcelona. Consta inscrita a la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones amb la clau J-928 i disposa de la pertinent pòlissa de responsabilitat civil i capacitat financera d’acord amb la Llei 26/2006, de 26 de juliol, de mediació d’assegurances i reassegurances privades.  Inscrita en el Registre Mercantil de Barcelona, Volum 20624, foli 211, full B-10.481, inscripció 1ª.

La informació i els serveis que presta MEDICORASSE són accessibles des del portal www.med.es, des d'on podreu, telemàticament, sol·licitar cotització d’un producte assegurador amb diverses companyies asseguradores, demanar assessorament personalitzat, , presentar queixes o reclamacions, exercitar els vostres drets en relació a la protecció de dades personals així com realitzar altres gestions que puguin ser del vostre interès. I, en el cas que ja fóssiu clients de la Corredoria i donats d’alta en la Oficina Virtual, a través d’aquesta, podreu consultar les dades bàsiques de les assegurances que tingui concertades a través de la mediació de MEDICORASSE,  i, si escau, sol·licitar la gestió de la contractació del servei o producte assegurador que siguin del vostre interès.

En compliment de la Llei de Mediació, MEDICORASSE exerceix la seva activitat de Corredoria lliure de vincles que suposin afecció respecte a les companyies asseguradores. El seu assessorament professional es basa en la independència, realitzant una anàlisi objectiva d'un nombre suficient de contractes d'assegurança en els riscos objecte de cobertura i atenent a les particulars característiques i necessitats de cada client.

Són funcions de la Corredoria, en el cas que vostè hagi subscrit un contracte:

  • Informar-vos i assessorar-vos de forma personalitzada sobre les condicions del contracte, vetllant per la concurrència dels requisits que ha de reunir la pòlissa per a la seva eficàcia i plenitud d'efectes.
  • Facilitar-vos, durant la vigència del contracte d'assegurança, al prenedor, a l'assegurat i al beneficiari de la pòlissa d'assegurança, la informació i assessorament necessaris i, en cas de sinistre, a prestar-vos la deguda assistència i assessorament.

Així mateix, us informem que, en tota l'operativa del Portal se ha prestat especial atenció al tractament de les vostres dades personals, que ens haureu de facilitar en qualsevol dels tràmits que realitzeu amb l'objectiu de preservar la seva privacitat i confidencialitat, en el ben entès que els nostres sistemes informàtics compten amb els nivells de seguretat adequats.

Igualment, tant des del Portal com des de l’Oficina Virtual podreu presentar les vostres queixes i reclamacions, seguint el procediment que consta descrit en aquest portal o bé adreçant un mail al correu electrònic

 

Accés dels usuaris a la pàgina web

La pàgina web de MEDICORASSE pot ser visitada lliurement pels usuaris a excepció de l’Oficina Virtual, que resta restringida als clients i requereix el seu previ registre.

La navegació per el Portal atribueix la condició d’Usuari i suposa l’acceptació expressa, voluntària i sense reserves, del present AVIS LEGAL. L'usuari es compromet a la utilització del Portal de conformitat amb la Llei espanyola, amb el present Avís Legal, amb les Condicions Particulars de certs Serveis i amb la resta d'avisos, reglaments d'ús i instruccions que s'hagin posat en el seu coneixement, així com amb la moral i els bons costums generalment acceptats i amb l'ordre públic.

 

Propietat Intel·lectual i Industrial

El contingut d’aquest lloc web està subjecte a alló que es disposa en la normativa vigent espanyola reguladora de la Propietat Intel·lectual i Industrial.

Tots els continguts, marques, dissenys, logos, icones, software, noms comercials, noms de domini, i qualsevol altres signes o elements susceptibles de protecció per drets de propietat intel·lectual i industrial, que formen part del Portal, són propietat de MEDICORASSE o, en tot cas, de tercers que han autoritzat degudament la seva inclusió en aquest Portal i que figuren com autors o titulars d'algun dret.

En cap cas s'entendrà que es concedeix llicència alguna o s'efectua renuncia, transmissió, cessió total o parcial de drets, ni es confereix cap dret, i en especial, d'explotació, reproducció, distribució, transformació o comunicació pública sobre els continguts del Portal sense la prèvia autorització expressa i per escrit de MEDICORASSE.

Protecció de dades personals

De conformitat amb el que disposa la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, us informem que les dades personals, recavades mitjançant el Portal així com aquelles altres dades facilitades per l'Usuari i recollides a conseqüència de la relació que s'estableixi, seran inclosos en un fitxer de dades de caràcter personal responsabilitat de MEDICORASSE CORREDURIA DE SEGUROS DEL COL·LEGI DE METGES DE BARCELONA SAU per donar compliment a les funcions pròpies de la Corredoria.

El tractament de les dades té per finalitat remetre-us informació sobre els serveis i productes que puguin ser del vostre interès, ampliar i millorar els nostres serveis, adequant les nostres ofertes a les vostres preferències o necessitats i poder adreçar-vos qüestionaris per mitjans electrònics, la resposta dels quals és totalment voluntària, a excepció d'aquells en que la seva resposta sigui obligada així com per adreçar-vos informació comercial, per mitjans escrits i electrònics, sobre altres productes d'assegurança mediats per la Corredoria.

L’informem que, en el marc del que disposa l’article 63.3 de la Llei de Mediació, i també per donar compliment a la relació negocial que s’estableixi, si es el cas, les seves dades personals podrán ser cedides a les companyies asseguradores que col·laboren amb MEDICORASSE, amb la finalitat, tant de sol.licitar cotització, com de formalitzar els contractes d’assegurança.

Així mateix, l’informem  que per tal que MEDICORASSE pugui tractar les seves dades de salut en aquells casos en els que sigui necessari per a la prestació del servei contractat, vindrà obligat a consentir-ho expressament.

Les dades personals recavades i facilitades per l'Usuari gaudiran de la protecció adequada, sent-li d'aplicació les mesures de seguretat que, de conformitat amb el Reial Decret 1720/2007, de 21 de desembre, pel que s'aprova el Reglament que desenvolupa la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, els hi siguin d'aplicació.

En aquells  tràmits en que es demanin dades de l’usuari,   l'Usuari haurà de garantir  que les dades i informacions que faciliti son les seves pròpies; en cas contrari, l'Usuari garantirà que disposa del consentiment exprés dels seus titulars per a facilitar-les a MEDICORASSE, amb l'objectiu de que puguin incorporar-se als fitxers de la Corredoria en les condicions i les finalitats establertes en el present Avis Legal.

MEDICORASSE, en tant que responsable del fitxer, garanteix l'exercici dels drets d'accés, rectificació, oposició i cancel·lació de les dades aportades, mitjançant comunicació escrita (adjuntant fotocòpia del DNI) dirigida a MEDICORASSE CORREDURIA DE SEGUROS DEL COL·LEGI DE METGES DE BARCELONA SAU, Passeig de la Bonanova 47 08017 de Barcelona, o bé adreçant un correu electrònic a .

Jurisdicció i Llei Aplicable

Per a la resolució de qualsevol litigi o controvèrsia que pugui sorgir sobre la interpretació o l' aplicació d'aquest Avis Legal o, en general, relacionada de manera directa o indirecta amb la utilització dels serveis d'aquest Portal s'aplicarà la Llei Espanyola i es resoldrà davant dels Jutjats i Tribunals de la Ciutat de Barcelona.

Prèviament, l'empresa i l'usuari s'obliguen a negociar de bona fe per a resoldre el litigi i controvèrsia en el termini d'un mes, a comptar des de la data en que una de les parts notifiqui per escrit a l'altre la seva pretensió, potencialment objecte de litigi.

Comunicacions

Per a qualsevol comunicació entre la Corredoria i l'usuari haurà de dirigir-se al domicili de MEDICORASSE, mitjançant qualsevol mitjà de comunicació (correu postal, telèfon, fax o adreça electrònica), dades de contacte que s'indiquen a Passeig de la Bonanova 47 08017 de Barcelona, o bé adreçant un correu electrònic a . Les comunicacions de la Corredoria a l’Usuari es realitzaran mitjançant les dades que ell mateix hagi comunicat.

Les comunicacions de la Corredoria a l'Usuari es realitzaran mitjançant les dades que el mateix hagi aportat al registrar-se al Portal.

Prevenció del blanqueig de capitals i del finançament del terrorisme

La Prevenció del blanqueig de capitals i del finançament del terrorisme té com a finalitat prevenir i impedir la utilització del sistema financer i d’altres sectors de l’activitat econòmica per blanquejar els capitals procedents de qualsevol tipus de participació en la comissió d’un delicte.

A Espanya, la vigilància i el control dels riscos relacionats amb el blanqueig de capitals i el finançament del terrorisme correspon al Servei Executiu de la Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias (SEPBLAC). Des de un punt de vista normatiu, aquesta matèria és regula per la Llei 10/2010, de 28 d’abril, de prevenció del blanqueig de capitals i del finançament del terrorisme, pel Reial Decret 304/2014, de 5 de maig, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei  10/2010, de 28 d'abril.

Medicorasse compleix amb la normativa vigent en la seva operativa financera d’acord amb les millors pràctiques i estableix, entre d’altres, una política d’acceptació de clients, mesures preventives d’examen i control d’operacions, mesures de deguda diligència d’identificació dels clients i coneixement de l’activitat econòmica i programes de formació per als empleats.

Medicorasse té constituït un Òrgan de Control Intern, format per representants qualificats de les principals àrees de negoci les funcions fonamentals del qual són determinar la política de Medicorasse en la matèria, promoure el desenvolupament i implantació dels procediments de prevenció del blanqueig de capitals i del finançament del terrorisme i analitzar i comunicar al Servei Executiu de la Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias (SEPBLAC) les operacions sospitoses d’acord amb el previst en la legislació vigent.

MED